เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายกิจติพงษ์ ข้าวมั่น
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอัญชลี นิวาสวัฒน์
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรวรรณ ปาลานุพันธ์
เจ้าหน้าที่ แผนงาน

นางสาวสุนีย์ วัชรพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

นางสาวปาริชาติ บุณยรัตนพันธุ์
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา เอี่ยมกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

นางสาวรสริน พัฒนะราช
เจ้าหน้าที่ งานงบประมาณฯ

น.ส.อัสมา อิสลาม
เจ้าหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวอติภา เจริญศาสนกุล
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวนพวรรณ อั๋นวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคคล

นางสาวพิไลพร ชื่นชม
สำนักงานผู้อำนวยการ

ครูกมลวรรณ ตรีชั้น
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครูอุไรวรรณ อุดมลาภ
เจ้าหน้าที่ การเงิน

ครูวุฒิชัย ยอดเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป