วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาชั้นนำ มีคุณภาพมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21
ค่านิยม
มุ่งมั่น พัฒนาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
วัฒนธรรมองค์กร
รักเกียรติ รักงาน บริการอย่างกัลยาณมิตร
เอกลักษณ์
หนึ่งในเมืองนนท์ สร้างคนคุณภาพ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา HAPPY MODEL
H       Human              คน
A       Ability               ความสามารถ
P        Particpation      การมีส่วนร่วม
P        Performance     การทำให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพ
Y        Yield                เป็นที่ยอมรับ