วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

""โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล""
 


พันธกิจ
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน


1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. สร้างเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ


ข. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่โรงเรียนกำหนด
2. ปลูกฝัง สร้างเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4. สร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
5. สร้างเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
1. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์ OBECQA
3. พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย


ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. ส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม

 

 
เป้าประสงค์ (Goals)
เป้าประสงค์ (Goals)

ด้านคุณภาพผู้เรียน

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และการทำงานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบต่างๆ
6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อหรืองานอาชีพ

7. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ข.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด
2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
3. นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี
4. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
5. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง
7. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย


ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ครูมีระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม