ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : 1. นายชื่น นิวาศะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2459 – 2496
ชื่อ-นามสกุล : 2. นายฉัตร อินทรลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2496 – 2511
ชื่อ-นามสกุล : 3. นายพิทยา ไทยวุฒิพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2496 – 2511
ชื่อ-นามสกุล : 4. นางบุญช่วย กาญจนอักษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 – 2515
ชื่อ-นามสกุล : 5. นายมนัส บ่างสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515 – 2517
ชื่อ-นามสกุล : 6. นายวิศิษฎ์ ดวงสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 – 2518
ชื่อ-นามสกุล : 7. นางลาวัณย์ ชลาศัยสวัศดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518 – 2522
ชื่อ-นามสกุล : 8. นางสมหมาย วัฒนะคีรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 – 2527
ชื่อ-นามสกุล : 9. นายเกษียน ปราถน์วิทยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 – 2529
ชื่อ-นามสกุล : 10. นายสท้าน เฉลยผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 – 2532
ชื่อ-นามสกุล : 11. นายครรชิต ตรานุชรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532 – 2533
ชื่อ-นามสกุล : 12. นายเกษียร ภู่กลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 – 2535
ชื่อ-นามสกุล : 13. นายระลึก วรรณสิทธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 – 2537
ชื่อ-นามสกุล : 14. นายสมศักดิ์ แก้วสถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : 15. นางลัดดา พร้อมมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : 16. นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 – 2544
ชื่อ-นามสกุล : 17. นายเฉลิม กลิ่นกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 – 2551
ชื่อ-นามสกุล : 18. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : 19. นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : 20. ดร.โพยม จันทร์น้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557- 2559
ชื่อ-นามสกุล : 21. นางธราภรณ์ พรหมคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : 22. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : 23. ดร.กรชนก สุตะพาหะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน