คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
พุทธสุภาษิต ประจำโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมจเจติ : คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร