กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุธี ผลดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูอุไร บุตรไสว
ครู คศ.3

ครูอรอนงค์ ทองปาน
ครู คศ.3

ครูภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์
ครู คศ.3

ครูวรรณกานต์ ใจช่วง
ครู คศ.3

ครูนุชรา กุลรักษา
ครู คศ.3

ครูเดชา ยุวโกศล
ครู คศ.2

ครูสุชาดา ว่องไว
ครู คศ.3

ครูเกรียงไกร สมบุญวงษ์
ครู คศ.2

ครูอังสณา น้ำทอง
ครู คศ.2

ครูชัยยศ นุ่มกลิ่น
ครู คศ.1

ครูอรุณี ปานชาลี
ครู คศ.1

ครูนุสบา เหมกุล
ครู คศ.1

ครูกรรณิกา รสหอม
ครู คศ.1

ครูเรวัตร์ นาคมี
ครู คศ.1

ครูศิริพร แหยมประเสริฐ
ครู คศ.1

ครูเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์
ครู คศ.1

ครูสิทธิโชค สิงห์เรือง
ครู คศ.1

ครูอรอุมา สิงห์สวัสดิ์
ครู คศ.2

ครูเอกนัฐ ประมูลชัย
ครูผู้ช่วย

ครูศิริวรรณ กิจเจตนี
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.พงศธร หอมชู
ครู คศ.2

ครูเพลินใจ วิริยะ
ครู คศ.1

ครูเยาวพา ไชยวรรณ
ครู คศ.1

ครูรัชดาภรณ์ พิมรัตน์
ครู คศ.1

ครูแววมณี สีลาโคตร
ครู คศ.1

ครูธนวัฒน์ สุขสกนธ์
ครู คศ.2

ครูมณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.2

ครูอุไร ชื่อมี
ครูอัตราจ้าง

ครูอนุรักษ์ จันทโรจน์
ครูอัตราจ้าง

นายจีระศักดิ์ ไชยเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจตุพร แวดล้อม
โสตทัศนูปกรณ์

นางสาวฮาวา สะและสกุล
ครูอัตราจ้าง

นายยุตพงศ์ สำเภาแก้ว
เจ้าหน้าที่ พสวท.