อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 
ซื่อสัตย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง


 
เอกลักษณ์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

หนึ่งในเมืองนนท์  สร้างคนคุณภาพ
 


คำขวัญประจำโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
 


ค่านิยม

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ สืบสานประเพณีไทย ยึดมั่นประชาธิปไตย
 


พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน

วิริเยน ทุกขมจฺเจติ
หมายความว่า คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

SGDQ Model
SGDQ Model