ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
enlightenedข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565enlightened


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 
  ระดับชั้น   

      
       ชาย      

   
      หญิง      

     
       รวม       


ม.1
 
      222       193       415

ม.2
 
      225       212       437

ม.3
 
      222       200       422

รวม
 
      669       605      1,274     
 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   
   ระดับชั้น   

     
       ชาย      

     
      หญิง      

     
       รวม       


ม.4
 
      185       189       374

ม.5
 
      161       178       339

ม.6
 
      142       168       310

รวม
 
      448       535       1,023      


 

yesรวมจำนวนทั้งสิ้น     2,297     คนyes


 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565