กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูศิรณี พลเสนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูอภิญญา สังขรักษ์
ครู คศ.3

ครูสาธิยา วิเชียรวัฒนานนท์
ครู คศ.1

นางธนวัน ธนานักการ
พี่เลี้ยงเด็ก

ครูนุจรี พรมสถิต
ครูอัตราจ้าง