เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชศรีบุณยานนท์

จังหวะมาร์ช      คำร้องโดย   เอื้อ   สุนทรสนาน ทำนองโดย   ศรีสวัสดิ์   พิจิตรวรการ

ศรี ศรีโลกหล้าสากล ศรีบุณยานนท์ อำพนเพริศพราว

ชื่อเสียงเกรียงและไกรเกริกกราว ยั้งยงยืนยาวอะคร้าวสำคัญ

ศรี ศรี ศักดิ์ส่งสูงไกล ผองเราภูมิใจ ภูมิกายทั่วกัน

ศิษย์ศรีมีขวัญครูผูกพัน สอนเราเรียนทันโลกผันภูมิธรรม

ม่วงชมพู ชูศรี เชิดศักดิ์โสภี งามล้ำ ฉายเงื้อมเงาเรางำ วิถีทางธรรมจำเริญ

ม่วงชมพู ตรูฟ้า เชิดหน้าช้อนตาพาเหิน หนไหนธรรมดำเนิน หนนั้นอัญเชิญชาวเรา

หนไหนธรรมดำเนิน หนนั้นอัญเชิญชาวเรา