จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตฯ
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ศรีคนเก่งทั้งสองคน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาววชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
แสดงความยินดีกับลูกแม่ศรีคนเก่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
แสดงความยินดีกับลูกแม่ศรีคนเก่ง คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวทชาย รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
พิธปิดการประชุมวิชาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมวิชาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าไหว้สักการะหลวงพ่อพระครูเดช เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศรีบุณยาราตรี
การเข้าร่วมสัมมนา "สภานักเรียน" การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัฐสภา
Geography Olympiad ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
กิจกรรม Chinese One Day Camp นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจและเฝ้าระวังความปลอดภับในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนอันดับที่ 1 ของห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนทบุรีเกมส์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2565
โครงการเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้เท่าทันกัญ(ชา)
ขอแสดงความยินดี รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกานดา พิชญาสัทธาภัค เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
นักเรียนเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ (ค่าย 1 ) ตามโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะผู้บิรหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมต้อนรับคุณครูเนื่องในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู
WELLCOME BACK TO SCHOOL
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหานงานวิชาการ และนางจันทนา อานมณี หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขมาภิรตาราม
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยนางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงานแนะแนว นำนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ณ วัดแคนอก จำนวน 20 ทุน
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยนางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดกลางบางชื่อ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.กุสุมา ยี่ภู่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการวิทศษสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)