องค์การสหประชาชาติ (United Nations)
     จากการประชุมของผู้นำชาติมหาอำนาจ เพื่อหาแนวทางที่จะรักษาสันติภาพของ
โลกตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติลง และเมื่อสิ้นสุดสงครามแล้ว มีประเทศ
ต่าง ๆผู้รักสันติได้ให้สัตยาบันที่จะร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม มนุษยธรรม และความมั่นคงของโลกโดยได้ก่อตั้งเป็น
องค์กรระหว่างประเทศ เรียกว่า องค์การสหประชาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ปัจจุบัน (ค.ศ. 2008)องค์การนี้มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกรวมกัน 192 ประเทศ

สมาชิกภาพ

องค์การสหประชาชาติจะรับประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิก โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ต่อไปนี้
   1) เป็นประเทศที่รักสันติภาพ และยอมปฏิบัติตามข้อตกลงของสหประชาชาติ
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งกัน

   2) เป็นประเทศที่ยอมรับฟังความคิดเห็น และคำตัดสินต่าง ๆ ของสหประชาชาติ
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือขัดแย้งกัน

   3) ต้องได้รับคะแนนเสียงจำนวน 2 ใน 3 ของสมัชชาใหญ่ โดยมีคณะมนตรีความมั่นคง ประกาศรับเป็นสมาชิกใหม่

วัตถุประสงค์

องค์การสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
   1. ธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ และความมั่นคงของโลก โดยการร่วมมือกัน


   2. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยกันคลี่คลายและแก้ปัญหา
ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิทธิทางด้านมนุษยธรรม

  3. เป็นศูนย์กลางพัฒนาความสัมพันธ์อันดี และประสานงานกันระหว่างประเทศ
สมาชิกเพื่อให้ดำเนินงาน บรรลุผลตามเป้าหมาย

การดำเนินงาน
องค์การสหประชาชาติมีหน่วยงานหรือองค์กรหลักอยู่ 6 องค์กร คือ
   1. สมัชชาใหญ่ (General Assembly)
เป็นองค์กรหลักและเป็นที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งปวง

   2. คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council)
เป็นองค์กรหลักมีหน้าที่จัดการในเรื่องความมั่นคงและตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาท
ของประเทศสมาชิก หรือถ้าประเทศใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติจะเสนอกรณีพิพาทที่คุกคามสันติภาพของโลกต่อคณะมนตรีความ
มั่นคงเพื่อพิจารณาก็ย่อมทำได้

   3. คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council)
เป็นองค์กรหลักทางด้านการแก้ปัญหาและรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน

   4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council)
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางด้านการปกครองดูแลประเทศที่อยู่ในภาวะทรัสตี
คือ ประเทศที่ยังไม่ได้รับเอกราชที่สมบูรณ์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติต้องให้ความ
คุ้มครองดูแล

   5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) หรือ
ที่เรียกว่า ศาลโลกเป็นองค์กรทางด้านตุลาการขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วยผู้พิพากษาจำนวน15 คน ศาลนี้มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์

   6. สำนักเลขาธิการ (Secretariat)
เป็นองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ประจำ มีเลขาธิการเป็นหัวหน้า เลขาธิการคนปัจจุบัน คือ
บันคีมูน เป็นชาวเกาหลีใต้
ผลการปฏิบัติงาน

องค์การสหประชาชาติได้แสดงบทบาทและปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้สำเร็จลุล่วงหลาย
ประการ ดังนี้

   1. ด้านความขัดแย้ง องค์การสหประชาชาติได้จัดการเจรจาแก้ไขปัญหา
หรือบางครั้งก็ใช้กองกำลังเข้าไปสนับสนุนในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาท
หรือความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ลัทธิทางการเมืองหรือดินแดนภายใน
ประเทศหรือระหว่างประเทศได้สำเร็จลุล่วงหลายกรณี เช่น ปัญหาสงคราม
ระหว่างอาหรับและอิสราเอล ปัญหาอิรักปิดล้อม คูเวตเป็นต้นและยังมีปัญหาที่
องค์การสหประชาชาติ กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาแคว้นแคชเมียร์
ระหว่างอินเดียและปากีสถานเหตุการณ์ ที่คอร์ฟูในแอฟริกาเป็นต้น

   2. ด้านการลดอาวุธ การที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ขนาดเล็กและขนาดกลางได้ยกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศใหญ่หรือประเทศ
มหาอำนาจได้สะสมกองกำลังและอาวุธไว้เป็นจำนวนมากย่อมทำให้เกิดความตึงเครียด
ซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้จัดให้มีการเจรจา
เพื่อลดและควบคุมการใช้อาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ของสองประเทศมหาอำนาจ
และได้มีการจัดทำสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาจำกัดอาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ (SALT) สนธิสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและสารพิษ เป็นต้น

   3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเงินทุน และบุคลากร โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
กำลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากรการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank)
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD )
องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น
   
    4. ด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรกลางที่จะต่อสู้
และรักษาไว้ซึ่งสิทธิและอิสรภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน และกำหนดให้วันที่ 10
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนโลกเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์มีความเท่าเทียม
กันทางด้านเสรีภาพ ความปลอดภัยความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมสมาคม
การทำงาน การพักผ่อน การใช้เวลาว่างและการศึกษา

    5. ด้านกฎหมาย จัดร่างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นหลายฉบับทั้งนี้เพื่อรักษา
ความยุติธรรม ความเข้าใจอันดีและการรักษาผลประโยชน์ของประชาชาติ ซึ่งจัด
ดำเนินการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่กำหนดขึ้นจากการประชุมสมัชชาใหญ่ ่และศาลโลก เช่นกฎหมายทางทะเล กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต
กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยแรงงานระหว่างประเทศ
เป็นต้น

    6. ด้านความเป็นเอกราชของประเทศดินแดนที่อยู่ในความดูแลของ คณะมนตรี
ภาวะทรัสตี แห่งสหประชาชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นเอกราชหลายประเทศ เช่น
โตโก แคเมอรูน นาอูรู ปาปัวนิวกินี เป็นต้น

 
We The People
 
สรุปเนื้อหาโดยย่อ

      องค์การสหประชาชาติ หรือ "United Nations" มีชื่อเรียกย่อๆว่า UN ซึ่งก็ย่อมาจากชื่อ "United Nations" นั่นเอง โดยชื่อนี้มีที่มาจากคำเสนอของ ประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี.รูสเวลต์ แห่ง อเมริกา ในวันที่ 1 มกราคม 2485
 
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ตอนที่ 4 องค์การสหประชาชาติ
ธงองค์การสหประชาชาติ
Gallery
 
ที่ประชุม UN
สถานที่ปัจจุบัน


Link : UN l สหประชาชาติ l สหประชาชาติ 2 l สหประชาชาติประเทศไทย l MV Mad World- Gary Jules l Knockin' on Heaven's Door -Avril Lavigne l
Best view for internet explorer 6.0 or higher resolution 1024x768.
©Copyright 2001-2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
CPB Educational Innovation Consultant