สงครามโลกครั้งที่ 1 องค์การสันนิบาตชาติ สงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การสหประชาชาติ และสภาวะหลังสงคราม