บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง สงครามโลกระหว่าง ค.ศ. 1914-1945
โดย อาจารย์ ดวงใจ สุขอึ้ง
สงวนลิขสิทธิ์ มกราคม 2551
 
บทคัดย่อ
     ในคริสต์ศตววรรษที่ 20 เป็นช่วงที่สังคมมนุษย์เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศอย่างรุนแรงถึงขั้นทำสงครามกันถึง 2 ครั้ง สงครามโลกแต่ละครั้งได้สร้าง
ความเสียหาย ทำลายชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งส่งผลกระทบต่อ
โลกอย่างกว้างขวางหลังจากสงครามโลกยุติ มนุษยชาติได้พยายามแสวงหาหลัก
ประกันเพื่อสันติภาพและความปลอดภัย โดยจัดตั้งองค์การสันติภาพระหว่างประเทศ
และลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงสภาวะหลังสงคราม
ก็ยังคงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศอยู่จนถึงปัจจุบัน
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
     1. รู้และเข้าใจเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ
     2. ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานขององค์การสันนิบาตชาติ และองค์การสหประชาติ
     3. สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์สภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
     2. วิเคราะห์สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1และสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส่ง
ผลกระทบต่อมนุษยชาติได้
     3. บอกความสำคัญ และคุณค่าในการดำเนินงานขององค์การสันนิบาตชาติ
ิและองค์การสหประชาติได้
     4. สามารถวิเคราะห์และสรุปสภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
     5. สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
สถานการณ์อื่น ๆ ของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติได้
 

ใบงาน
ตอนที่ 1
- ใบงานที่ 1 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914 – 1918)
- ใบงานที่ 2 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1914 – 1918)
ตอนที่ 2
- ใบงานที่ 1บทบาทองค์การสันนิบาตชาต
- ใบงานที่ 2 บทบาทองค์การสันนิบาตชาติ
ตอนที่ 3
- ใบงานที่ 1 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939 – 1945)
- ใบงานที่ 2 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945)
- ใบงานที่ 3 เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945)
ตอนที่ 4
- ใบงานที่ 1 บทบาทองค์การสหประชาชาติ
- ใบงานที่ 2 บทบาทองค์การสหประชาชาต
ตอนที่ 5
- ใบงานที่ 1 สภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
- ใบงานที่ 2 สภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
- ใบงานที่ 3 สภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
 
 
 
Link and Credit:   ไฟล์วีดีโอจากYoutube.com, Wikipedia.org, Google.com, f0nt.com, Sb.ac.th, CPB.ac.th
Best view for internet explorer 6.0 or higher resolution 1024x768.
©Copyright 2001-2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
CPB Educational Innovation Consultant