๕ เที่ยวพระบาท


Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ ๕ 
๑ พระพุทธบาท 
๒ เขาโพธิ์ลังกา 
๓ เขาขาด 
๔ ถ้ำประทุน 
๕ ถ้ำกินนร 
๖ บ่อพรานล้างเนื้อ 
๗ ถ้ำชาลวัน 
๘ ตลาดบ้านป่า 
๙ บ่อโพง 
๑๐ ธารเกษม 
แบบทดสอบหลังเรียน 


   ตอนที่ ๕   เส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว มืองปรันตประ (เมืองพระพุทธบาท)

 เส้นทางท่องเที่ยวรอบบริเวณพระพุทธบาท

          พี่เข้าเคียงเบื้องขวาฝ่าพระบาท
กราบแล้วก็ตรึกรำลึกปอง 
มาคำรพพบพุทธบาทแล้ว 
ฉันเกิดมาชาตินี้ก็มีกรรม  
ได้เคืองแค้นแสนยากลำบากบอบ 
แม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคน
สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง
สัญชาติชายทรชนที่คนใด
ถ้ารักใครขอให้ได้คนนั้นด้วย
อย่ารู้มีโรคาในสารพางค์
หนึ่งบิดามารดาคณาญาต
ความระยำคำใดอย่าได้ยิน
ทั้งหวายตรวนล้วนเครื่องที่ลำบาก
ใครปองร้ายขอให้กายมันเป็นเอง 
           อธิษฐานแล้วก็ลาฝ่าพระบาท
ขึ้นเขาโพธิ์ลังกาศิลาชัน

อภิวาทหัตถ์ประนังขึ้นทั้งสองบาท
เดชะกองกุศลที่ตนทำ
ขอคุณแก้วสามประการช่วยอุปถัมภ์
แสนระยำยุบยับด้วยอับจน
ไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสน
ชื่อว่าจนแล้วจงจากกำจัดไกล
ทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัย
ให้หลีกไกลร้อยโยชน์อย่าร่วมทาง
บุญจงช่วยปฏิบัติอย่าขัดขวาง
ทั้งรูปร่างขอให้ราวกับองค์อินทร
ให้ผุดผาดผาสุกเป็นนิจสิน
ให้สุดสิ้นสูญหายละลายเอง
ให้ปราศจากทั้งคนเขาข่มเหง
ให้ครื้นเครงเกียรติยศปรากฏครัน
เที่ยวประพาสในพนมพนาสัณฑ์
มีสำคัญรุกขโพธิ์ลังกาเรียง

๑ นมัสการรอยพระพุทธบาท  ขึ้น ๑๕ ค่ำ

๒ เที่ยวเขาโพธิ์ลังกา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดิอน ๓

๓ เที่ยวเขาขาด  วันขึ้น ๑๕ คำ

๔ เที่ยวชมถ้ำประทุน วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

๕ เที่ยวถ้ำกินนร ขึ้น ๑๕ ค่ำ

๖ เที่ยวชมพ่อพรานล้างเนื้อ  วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

๗ เที่ยวชมถ้ำชาลวัน วันขึ้น ๑๕ ค่ำ

๘ ชมตลาดบ้านป่า  วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓

๙ เที่ยวบ่อโพง วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๓

๑๐ เที่ยวชมธารเกษม วันแรม ๑ คำ เดือน ๓

 

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.