๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท
แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑ ถนนฝรั่งส่องกล้อง 
๒ บางโขมด 
๓ บ่อโศก 
พืชพรรณธรรมชาติ 
๔ ศาลาเจ้าเณร 
๕ หนองคนที 
๖ เขาตก 
๗ สระยอ 
๘ วัดพระพุทธบาท 
แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ ๔ 


ตอนที่ ๔
 
 ท่าเรือ-พระพุทธบาท บนเส้นทางประวัติศาสตร์ถนนฝรั่งส่องกล้อง
 

วัดไม้รวก  ท่าเกย  มีเกยช้าง

 ถนนพระเจ้าทรงธรรม

ถึงพระพุทธบาทในตอนบ่ายวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓

สะพานช้างที่บางโขมด

เส้นทางถนนฝรั่งส่องกล้อง

 ศาลาเจ้าเณร

 บ่อโศก


สถานที่บนเส้นทางถนนพระเจ้าทรงธรรม
สะพานช้าง  บางโขมด
บ่อโศก
ศาลาเจ้าเณร
หนองคนที
เขาตก
สระยอ
วีดพระพุทธบาทราชวรวิหาร   

 

 

  

 หนองคนที


ผู้จัดทำ :  ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.