๑๑ กรุงศรีอยุธยา
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท


ตอนที่ ๒  
 ปทุมธานี-ศรีอยุธยา  บนฝั่งน้ำเจ้าพระบาท
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑ วัดเทียนถวาย 
๒ บ้านกระแชง 
๓ สามโคก 
๔ บ้านกระบือ 
๕ ราชคราม 
๖ บางไทร 
๗ บางปะอิน 
๘ เกาะพระ 
๙ คลองตะเคียน 
๑๐ วัดธรรมาราม 
๑๑ กรุงศรีอยุธยา 
๑๒ วังหลวง-วังหลัง 
๑๓ วัดแม่นางปลื้ม 
แบบทดสอบหลังเรียน ๒ 

 

 

ันตัวงามยามนี้ก็ตรอมอก          แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย 

ถึงคลองสระปทุมนาวาราย          น่าใจหายเห็นศรีอยุธยา

                              ๑๑. คลองสระปทุม – กรุงศรีอยุธยา

               ที่ตั้ง      คลองสระบัวหรือสระปทุมอยู่ด้านเหนือของเกาะอยุธยา  ปากคลองมาบรรจบคลองเมืองหรือ แม่น้ำลพบุรีเดิม ตรงหน้าวัดพระเมรุ  อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังหลวง เกาะอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบถึง  ๓  สาย  คือแม่น้ำเจ้าพระยา    แม่น้ำลพบุรีและ แม่น้ำป่าสัก

               ความสำคัญ       คอลงสระบัว ชาวบ้าน ตลอดลำคลอง มีอาชีพทำกระเบื้องมุงหลังคา ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นปั้นหม้อดินเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายจนเรียกกันว่า    คลองหม้อ หรือ บ้านหม้อ
          กรุงศรีอยุธยาสร้าง      เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยพระเจ้าอู่ทอง  มีอายุยืนยาวถึง ๔๑๗  ปี     มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองแผ่นดิน  ๓๓  พระองค์  ๕  ราชวงศ์  เสียแก่พม่า ๒  ครั้ง  คือ   
          
ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๑๑๒   ต่อมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้อิสรภาพได้           
          ครั้งที่  ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐  ต่อมา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพ

            อยุธยาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทุก ๆ ด้าน  ก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อยุธยาเคยเป็นเมืองที่เจริญและเป็นศูนย์รวมเส้นทางค้าขายมาก่อน    เพราะอยุธยา เป็นเมืองปากอ่าวในสมัยโบราณ

 

แหล่งข้อมูล  
    :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   น.  ๒๗–๓๑, ๙๗
    :  “ตามรอยนิราศพระบาท”  โครงการท่องเที่ยงทางวัฒธรรมและ การประชาสัมพันธ์  กระทรวงวัฒนธรรม  น. ๖

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.