๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 ตอนที่ ๒  ปทุมธานี - ศรีอยุธยา  บนฝั่งน้ำเจ้าพระยา - ลพบุร

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑ วัดเทียนถวาย 
๒ บ้านกระแชง 
๓ สามโคก 
๔ บ้านกระบือ 
๕ ราชคราม 
๖ บางไทร 
๗ บางปะอิน 
๘ เกาะพระ 
๙ คลองตะเคียน 
๑๐ วัดธรรมาราม 
๑๑ กรุงศรีอยุธยา 
๑๒ วังหลวง-วังหลัง 
๑๓ วัดแม่นางปลื้ม 
แบบทดสอบหลังเรียน ๒ 

 

กรุงศรีอยุธยา

พระราชวังเดิมอยุธยา

พระที่นั่งไศวรรย์ทิพย์อาสน์ บางปะอิน 

วิหารเก่า วัดเทียนถวาย

   กรุงศรีอยุธยา   ราชธานี  ๔๑๗   ปี

แผนที่เกาะเมืองอยุธยา 

bar11_purple.gif

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.