แม่น้ำเจ้าพระยา
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท บนเส้นทางนิราศพระบาท
 


แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 


 

 

 ๑๐ แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า - สายใหม่ในเขตกรุงเทพ ฯ นทบุร

นิราศพระบาท ๒ : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย          แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้ง ของ เมืองหลวงของไทยถึง  ๓  เมือง ได้แก่   พระนครศรีอยุธยา  ธนบุรีและกรุงเทพมหานคร  บริเวณตั้งแต่ใต้อยุธยาลงมาถึงกรุงเทพ ฯ   เป็นช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยา   ไหลอ้อมมาก  จึงมีการขุดแม่น้ำเจ้าพระยาถึง  ๓ ครั้ง  ได้แก่

    ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๐๗๗ - ๒๐๘๐  พระชัยราชาธิราชโปรดเกล้า ฯ    ให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา จาก  
บริเวณปากคลองบางกอกน้อย ถึงปากคลองบางกอก
ใหญ่ ( คลองบางหลวง )    เรียกว่า…
คลองลัดบางกอกใหญ่ ” และในปีพ.ศ. ๒๐๘๑ สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ได้มีการขุดคลองลัดบางกรวย

คลองลัดบางกอกใหญ่ ขุดในสมัยพระชัยราชาธิราช

    ครั้งที่ ๒  พ.ศ.  ๒๑๗๘   สมัยพระเจ้าปราสาททอง
 โปรดเกล้า ฯ ให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์  จากบริเวณ
 ปากคลองแม่น้ำอ้อม (คลองอ้อม)  ถึง ปากคลอง
 บางกรวย  เรียกว่า “
คลองลัดเมืองนนท์”

คลองลัดเมืองนนท์ ขุดในสมัยพระเจ้าปราสาททอง

    ครั้งที่ ๓  ในปีพ.ศ. ๒๒๖๕    พระเจ้าท้ายสระ  
โปรดเกล้า ฯ ให้ขุด“
คลองลัดเกร็ด”  ทำให้ปากเกร็ดกลายเป็นเกาะกลางน้ำเจ้าพระยา   

คลองลัดเกร็ด ขุดในสมัยพระเจ้าท้ายสระ

       ดังนั้นคลองบางกอกน้อย - บางกอกใหญ่ ,  คลองน้ำอ้อม –คลองบางกรวย และแม่น้ำอ้อมเกร็ด คือ เจ้าพระยาสายเก่า   ส่วนคลองที่ขุดทั้ง ๓ ครั้ง   น้ำไหลผ่านสะดวกจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุปัน

 แหล่งข้อมูล  : บันทึกนักเดินทาง  ธนบุรี ราชธานีที่ถูกลืมฯ  น. ๑๘- ๑๙.
           :  สัณห์  ภาวิต  นิทาน ๔ ภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออก, ๒๕๓๙  น. ๒๕-๒๗.

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.