๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท บนเส้นทางนิราศพระบาท
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ที่ตั้งของปากเกร็ด    

          ชมคณาฝูงนางมากลางชล

 

่ สุริยนเยี่ยมฟ้าเวลาสาย

 

เกาะเกร็ด

ถึงปากเกร็ดเสร็จพักผ่อนฝีพาย 

หยุดสบายบริโภคอาหารพลัน 

 

 ๘. ปากเกร็ด

ที่ตั้ง               ปากเกร็ดเป็นอำเภอเหนือสุดชองจังหวัดนนทบุรี  ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี มีเกาะเกร็ดเป็นจุดเด่นของอำเภอปากเกร็ด
ความสำคัญ            ในอดีตชุมชนปากเกร็ดเป็นส่วนหนึ่งของแขวงตลาดขวัญ ได้รับการพัฒนาให้ขุดคลองลัดเกร็ด   เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๕เจดีย์ร่างกุ้ง ที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ซึ่งตรงกับ สมัยรัชกาลพระเจ้าท้ายสระ    ทำให้ปากเกร็ดกลายเป็นเกาะกลางน้ำเจ้าพระยา  ต่อมามีชาวมอญอพยพมาอาศัยอยู่หลายรุ่น   ชุมชนชาวมอญที่เกาะเกร็ดยังรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวมอญมาจนถึงทุกวันนี้และยังคงประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่นับว่ามีชื่อเสียงเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี  
         ชุมชนชาวมอญที่ปากเกร็ดเป็นชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัย รัชกาลที่  ๒   ซึ่งมีสมิงรามัญแห่งเมืองเมาะตะมะได้ นำชาวมอญเข้ามา   รัชกาลที่ ๒  โปรดเกล้าฯ ให้ส่วนหนึ่งไปตั้งบ้านเรือนที่อำเภอสามโคก ปทุมธานี  อีกส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ปากเกร็ด   และอีกส่วนไปอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์  อำเภอพระประแดง  สมุทรปราการ       

                                                                      

แหล่งข้อมูล   :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม ๗          
                     :  สัณห์  ภาวิต  นิทาน ๔ ภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออก น. ๑๔๘

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.