๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

 ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

นิราศพระบาท ๒  ภูมิปัญญาท้องถิ่น : บ้านตลาดขวัญ- วัดท้ายเมือง - โรงเรียนศรีบุณยานนท์

     ถึงแขวงแควแพตลอดตลาดขวัญ

   เป็นเมืองจันตประเทศรโหฐาน

 ปากคลองอ้อมจากมุมมองจากฝั่งโรงเรียนศรีบุณยานนท์

่ ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน

   เรือขนานจอดโจษกันจอแจ

 พินิจนางแม่ค้าก็น่าชม

   ท่าคารมเร็วเร่งอยู่เซ็งแซ

ใส่เสื้อตรึงรึงรัดดูอัดแอ

   พี่แลแลเครื่องเล่นเป็นเสียดาย

             ๗. ตลาดขวัญ
ที่ตั้ง 
     
“ตลาดขวัญ”  ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ  เจ้าพระยา   ฝั่งตรงข้ามกับปากคลองอ้อมคลองแม่น้ำอ้อม)  มีวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต

ที่ตั้งของบ้านตลาดขวัญและคลองอ้อม 

ตลาดขวัญในปัจจุบัน
 

 นิราศพระบาท ๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่น : โรงเรียนศรีบุณยานนท์

          ความสำคัญ       ในปี พ.ศ. ๒๐๙๒  พระมหาจักรพรรดิ์  โปรดเกล้า ฯ ยกบ้านตลาดขวัญเป็น  เมืองนนทบุรี  โดยมีวัดหัวเมืองเป็นเขตเหนือ (วัดหัวเมืองร้างแล้ว   ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)วัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้้   ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน   สาเหตุที่ทรงสร้างเมืองขึ้นใหม่เนื่องจากในครั้งสงครามพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง ราษฎรหนีภัยสงครามมาแล้วไม่กลับอยุธยา ซึ่งจะเป็นการยากแก่การรวมพล

            พ.ศ. ๒๑๗๘  พระเจ้าปราสาททอง   โปรดเกล้า ฯ ให้ขุดคลองลัดจากใต้วัดท้ายเมือง ไปทะลุออกตรงบริเวณหน้าวัดเขมา ฯ   คลองขุดใหม่
แห่งนี้กลายเป็น แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นปัจจุบัน   ส่วนแม่น้ำสายเดิมกลายเป็นคลองอ้อม  เมื่อน้ำเปลี่ยนทาง ทำให้ข้าศึกประชิดอยุธยาได้ง่าย   สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชจึงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างป้อมปราการตรงปากคลองอ้อมและให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปไว้ที่ปากคลองอ้อม

             สมัยรัชกาลที่ ๓  ความสำคัญของป้อมปราการแห่งนี้หมดไป  จึงโปรดเกล้า ฯ   ให้รื้อป้อมบางส่วนแล้วนำอิฐไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีกลับมาที่ตลาดขวัญเช่นเดิม
  
             ในปีพ.ศ.๒๔๗๑ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้ย้ายส่วนราชการจากตลาดขวัญมาตั้งที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ( ศาลากลางตรงหอนาฬิกา)  และในปี  พ.ศ. ๒๕๓๕    ได้ย้ายส่วนราชการไปอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร

ข้อมูล  :    สัณห์  ภาวิต  นิทาน  ๔  ภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออก  น. ๑๑๙
          :   วัฒนธรรมพัฒนาฯ   จังหวัดนนทบุรี  น. ๓๑

 

 

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.