๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท


๖. ตลาดแก้ว
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ตลาดแก้ว   ( เพิ่มเติมในนิราศพระบาท ๒  สวนในบางบน)

ที่ตั้ง บ้านตลาดแก้ว จุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม กับ คลองขุดใหม่ (คลองลัดเมืองนนท์)

      ถึงน้ำวนชลสายที่ท้ายย่าน

กล้วย

 ระกำ

่เขาเรียกบ้านวัดโบสถ์ตลาดแก้ว

จะเหลียวกลับลับวังมาลิบแล้ว 

พี่ลับแก้วลับบ้านมาย่านบาง

พฤกษาสวนล้วนได้ฤดูดอก

อัมพา

มะปราง

ตระหง่านงอกริมกระแสแลสล้าง

กล้วยระกอัมพาพฤกษาปราง

ต้องน้ำค้างช่อชุ่มเป็นพุ่มพวง

               ที่ตั้ง    บ้านตลาดแก้ว ได้แก่พื้นที่ทั้งสองฝั่งเจ้าพระยาของจังหวัดนนทบุรี บริเวณปากคลองบางกรวย วัดปากน้ำและเลยวัดเขมาภิรตารามขึ้นมาจนถึงศาลากลาง   จังหวัดนนทบุรีเดิม (หอนาฬิกา) รวมถึงบริเวณปากคลองบางกรวย

            ความสำคัญ     เดิมบริเวณจากตลาดขวัญมาถึงวัดเขมาภิรตารามเป็นพื้นที่ดอน   แม่น้ำเจ้าพระยาไหลวกวนในเส้นทางคลองอ้อมมาออกตรงหน้าวัดเขมา (ปากคลองบางกรวย )  พระเจ้าปราสาททองโปรดให้ขุดคลองลัดจากปากคลองอ้อมมาบรรจบบริเวณปากคลองงกรวยทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก  คลองขุดใหม่กลายเป็น  แม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน ส่วนเส้นทางแม่น้ำสายเดิมกลาย เป็นคลองอ้อมและคลองบางกรวย   

                               ตลาดแก้ว  คือ  บริเวณจุดเชื่อมต่อของแม่น้ำขุดใหม่กับแม่น้ำสายเดิมรวมถึงบริเวณปากคลองบางกรวย  ซึ่งเรียกว่า
 “คลองตลาดแก้ว”

                               ตลาดแก้ว   เดิมเป็นตลาดค้าขาย อยู่ปากน้ำตำบลสวนใหญ่   (ปากคลองบางเขนเก่า )    ภายหลังตลาดร้างไป  ดังที่สุนทรภู่ได้ กล่าวไว้ในนิราศภูเขาทองว่า   
 
                                     
  “ ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้ง        สองฟากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษา "

                                                                                                              
แหล่งข้อมูล  :   สัณห์   ภาวิต  นิทาน  ๔  ภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออก   น.  ๒๖, ๑๑๙.
                  :  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ  วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา  จังหวัดนนทบุรี   น. ๓
                  :  เอกสารโครงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรม “ ตามรอยนิราศพระบาท.” น. ๒

ผู้จัดทำ :  ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.