๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สถานที่ตั้งของ บางซื่อ และ บางซ่อน

        ถึงบางซื่อชื่อบางนี้สุจริต 

 เหมือนชื่อจิตที่พี่ตรงจำนง

่ มิตรจิตขอให้มิตรใจ

 ใจสมรขอให้ซื่อเหมือนชื่อบาง

 ถึงบางซ่อนเหมือนเขาซ่อนสม

 ซ่อนไว้นี่ดอกกระมังเห็นกว้างขวาง

 เจ้าเยี่ยมหน้าออกมาหาพี่หน่อยนาง

 จะลาร้างแรมไกลเจ้าไปแล้ว

 

 "สะพานพระรามหก" สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของประเทศไทย

 

๕. บางซื่อ - บางซ่อน

 

ที่ตั้ง                บางซื่อ และ บางซ่อนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี  มีคลองบางเขน  (เก่า)   เป็นเส้นแบ่งเขต                         กรุงเทพฯ  กับจังหวัดนนทบุรี

ความสำคัญ       บางซ่อน  เป็นตำบลหรือแขวงที่อยู่ตอนเหนือของเขตบางซื่อ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองจำนวนมากเพื่อใช้ในการคมนาคม  
                       เดิมบางซ่อนเป็นบ้านสวนต่อเนื่องกับจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งมีคลองบางเขน (เก่า)  ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้นเขต  
                              ตรงบริเวณใกล้กับวัดปากน้ำนนทบุรีมีปากคลองบางเขนที่ไหลลงสู่เจ้าพระยาอีกแห่งหนึ่ง คือ สายที่ไหลผ่านสถาบันเทคโนโลยี                        พระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียกว่าคลองบางเขนใหม่  ชาวบ้านเรียกว่า“ คลองขุดใหม่ ”  

                               ที่แขวงบางซ่อนมีทางรถไฟจากสถานีบางซื่อ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งตะวันตก เรียบคู่ขนานกับทางรถยนต์  โดยรัชกาลที่ ๖                        ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้สร้างเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๔                        แล้วเสร็จในปี  พ.ศ. ๒๔๖๘  (หลังจากรัชกาลที่ ๖ สวรรคตแล้ว) รัชกาลที่ ๗ พระราชทานชื่อว่า "สะพานพระราม ๖"  (ปัจจุบันเหลือ                        เพียงสะพานสำหรับรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงอย่างเดียว   ส่วนทางรถยนต์ได้สร้างสะพานพระราม ๗ ขึ้นมาใช้แทน)

แหล่งข้อมูล : คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เขตบางพลัด ประวัติและของดีเขตบางพลัด  น. ๑๑๐ - ๑๑๓.
                 :
www.Thaitombon.Com               
                 :  สัมภาษณ์คนรุ่นเก่า ชาวคลองบางเขน  

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.