แบบทดสอบก่อนเรียน
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท


ตอนที่ ๑
 เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์์   บนเส้นทางนิราศพระบาท  

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑. เพราะเหตุใดสุนทรภู่จึงเดินทางไปพระพุทธบาท

  ก.  มีความศรัทธาที่จะไป  
  ข.  ตามเสด็จเจ้านายของตน
  ค.  ไปเที่ยวกับเพื่อนและญาติ
  ง.  เ็ป็้นการเดินทางไปตามประเพณี
   
๒. จุดเริ่มต้นการเดินทางไปพระพุทธบาท คือ สถานที่ใด
 
  ก.  ท่าเรือ
  ข.  ท่าช้าง
  ค.  ท่าน้ำวัดระฆัง
  ง.   ท่าวาสุกรี
   
๓. "วังหลัง" ปัจจุบันคือสถานที่ใด

  ก.  โรงพยาบาลศิริราช
  ข.  อู่เรือพระราชพิธี
  ค.  วัดระฆังโฆษิตาราม
  ง.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
   

๔. บ้านตลาดขวัญ  เป็นชื่อเดิมของจังหวัดใด

  ก.  ธนบุรี
  ข.  นนทบุรี
  ค.  ปทุมธานี  
  ง.  กรุงเทพ ฯ
   

๕. คลองใด ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม

  ก.  คลองบางหลวง
  ข.  คลองบางกรวย
  ค.  คลองมหาสวัสดิ์
  ง.  คลองบางกอกน้อย
   

๖. สถานที่ใดไม่ได้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขุดใหม่

  ก.  พระบรมมหาราขวัง
  ข.  โรงพยาบาลศิริราช
  ค.  หอสมุดแห่งชาติ
  ง.  หอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรี
   

๗. แม่น้ำเจ้าพระยาขุดใหม่สายแรก คือ คลองใด

  ก.  คลองลัดเกร็ด
  ข.  คลองลัดเมืองนนท์
  ค.  คลองลัดบางกรวย
  ง.  คลองลัดบางกอกใหญ่
   

๘. จังหวัดนนทบุรีได้รับการยกฐานะเป็น " เมืองนนทบุร ี" ในสมัยใด

  ก.  พระชัยราชาธิราช
  ข.  พระมหาจักพรรดิ์
  ค.  พระนารายณ์มหาราช
  ง.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   

๙. เหตุใดจึงมีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา

  ก.  เพราะเกิดแหล่งชุมชนหนาแน่นมากขึ้น
  ข.  เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมตื้นเขินขึ้น
  ค.  เพราะแม่น้ำเจ้าพระสายเดิมคดเคี้ยวมาก
  ง.  เพราะแม่น้ำสายเดิมไม่เพียงพอต่อการคมนาคม
   

๑๐.  วัดหัวเมือง  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลใด

  ก.โรงพยาบาลธนบุรี
  ข. โรงพยาบาลศิริราช
  ค. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  ง.  โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๑. การขุดคลองลัดใด  เป็นเหตุให้สถานที่บริเวณนั้นกลายเป็นเกาะกลางแม่น้ำ

  ก. คลองลัดเกร็ด
  ข. คลองลัดบางกรวย
  ค. คลองลัดเมืองนนท์
  ง คลองลัดบางกอกใหญ่

๑๒. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด  โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปตั้งที่ปากคลองอ้อม

  ก. พระมหาจักรพรรดิ์
  ข. พระเจ้าปราสาททอง
  ค. พระนารายณ์มหาราช
  ง  พระเจ้าท้ายสระ

๑๓. ข้อความใดแสดงทรรศนะของผู้แต่ง

  ก. ถึงสามเสนแจ้งความตามสำเหนียก  เมื่อแรกเรียกสามแสนทั้งกรุงศรี
  ข. ประชุมฉุดพุทธรูปในวารี               ไม่เคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน
  ค. จึงสาปนามสามแสนเป็นชื่อคุ้ง        เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น
  ง. นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน               แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ

๑๔. ข้อความใดบ่งบอกว่า  คลองบางจากเป็นคลองที่มีน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลหนุ่นขึ้นถึง

  ก. ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต  ใครช่างคิดชื่อบางไว้กางกั้น
  ข. ว่าชื่อจากแล้วไม่รักรู้จักกัน  พิเคราะห์ครันฤามาพ้องกับคลองบาง
  ค. ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ  ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
  ง. โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง  ทั้งจากบางจากไปใจระบม

๑๕. "จนพระหน่อสุริย์วงศ์ทรงพระนาม  จากอารามแรมร้างทางกันดาร"   " ทรงพระนาม" ในข้อความที่ยกมานี้  หมายถึงพระนามใด

  ก. พระองค์เจ้าวาสุกรี
  ข. พระองค์เจ้าปฐมวงศ์
  ค. สมเด็จวัดระฆัง
  ง. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

   

 

 

 

ผู้จัดทำ : นางสมจิตร   ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียศรีบุณยานนท์  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 www.thaigoodview.com. All rights reserved.