แบบทดสอบหลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ ๕ 
๑ พระพุทธบาท 
๒ เขาโพธิ์ลังกา 
๓ เขาขาด 
๔ ถ้ำประทุน 
๕ ถ้ำกินนร 
๖ บ่อพรานล้างเนื้อ 
๗ ถ้ำชาลวัน 
๘ ตลาดบ้านป่า 
๙ บ่อโพง 
๑๐ ธารเกษม 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑. พื้นที่รอบพระพุทธบาทที่พระเจ้าทรงธรรมทรงพระราชอุทิศเป็นพุทธบูชา เรียกว่าเมืองอะไร

  ก. ปรันตประ 
  ข. ขุนโขลนราชูทิศ 
  ค. ราชเกษตรานุเคราะห์ 
  ง.  พระเจ้าทรงธรรมราชูทิศ
   
๒. ที่เขาโพธิ์ลังกา  สุนทรภู่หลบทางให้ใคร
 
  ก.  รัชกาลที่ ๒
  ข.  พระองค์เจ้าปฐมวงศ์
  ค. เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท 
  ง. สามเณร  พระองค์เจ้าวาสุกรี
   
๓. "เจ้าเณรน้อย" ที่สุนทรภู่กล่าวถึง  คือใคร

  ก. สมเด็จเจ้าแตงโม
  ข. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) 
  ค. กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
  ง.  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
   

๔. ภายในถ้ำประทุนมีลักษณะตามข้อใด

  ก. มืดมาก 
  ข. มืดสลัว  
  ค. สว่างแจ้ง 
  ง. มีแสงแวววาว
   

๕. สุนทรภู่กล่าวถึงเหตุการณ์ เมื่อเข้าไปในถ้ำประทุนว่าอย่างไร

  ก. อากาศเย็นยะเยือก 
  ข. มีค้างคาวจำนวนมาก 
  ค. งดงามจนทุกคนตะลึง 
  ง.  เมื่อเทียนดับผู้ชายบางคนฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิง
   

๖. กินนร  มีลักษณะคล้ายพวกใด

  ก. นารีผล  
  ข. วิทยาธร 
  ค. คนธรรพ์ 
  ง. พญาครุฑ
   

๗. ถ้ำชาลวันมีลักษณะตามข้อใด

  ก. มีรอยเท้าจระเข้จำนวนมาก 
  ข. มีหินงอกหินย้อยคล้ายรูปสัตว์ต่าง ๆ 
  ค. พื้นถ้ำลาดเตียนและมีแอ่งน้ำอยู่กลางถ้ำ 
  ง. มีคูหาคล้ายห้องต่าง ๆ คล้ายที่อยู่ของชาลวันตอนกลายร่างเป็นคน
   

๘. ข้อใดไม่ใช่พืชสมุนไพรที่ชาวบ้านป่านำมาวางขาย

  ก. กันภัย
  ข. นาคพช
  ค. ลูกหัวล้าน 
  ง. แก่นปรูลาย 
   

๙. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด โปรดเกล้า ฯ ให้บูรณะธารทองแดงเพื่อนำน้ำมาใช้ได้โดยสะดวกสบาย

  ก.  พระเจ้าทรงธรรม
  ข.  พระเจ้าปราสาททอง 
  ค.  พระนารายณ์มหาราช
  ง.  พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
   

๑๐. ที่ธารเกษม  สุนธรภูกล่าวถึงพวกผู้หญิงที่ไปเที่ยวธารเกษมว่าอย่างไร

  ก. ลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
  ข. แย่งกันเก็บดอกไม้ริมลำธาร
  ค. เล่นชิงช้าไกวแรงจนชิงช้าขาด  พลัดตกน้ำผ้าห่มหลุด
  ง. มีผู้หญิงจมน้ำในลำธาร  พวกผู้ชายต้องลงไปช่วยขึ้นมา

 

ผู้จัดทำ  :  ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.