แบบทดสอบหลังเรียน

 

Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

ตอนที่ ๑  เรียนรู้เรื่องราว กรุงเทพฯ - นนท์ บนเส้นทางนิราศพระบาท

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 


แบบทดสอบหลังเรียน ๑

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดทำให้เกิดชุมชนบ้านตลาดแก้ว

  ก. การขุดคลองลัดบางกรวย
  ข. การขุดคลองลัดเมืองนนท์ 
  ค. เป็นด่านเก็บภาษีเรือสินค้าทางทะเล 
  ง.  เป็นเขตแดนเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพ ฯ กับนนทบุรี
   
๒. ชาวชุมชนบ้านตลาดขวัญ มาจากที่ใด
 
  ก.  การอพยบหนีภัยสังครามพระสุริโยทัยขาดคองช้าง
  ข.  การอพยบหนีภัยสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑
  ค.  การอพยพหนีภัยสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒
  ง.  การตั้งถิ่นฐานของทหารอาสากู้ชาติสมัยพระเจ้าตากสิน
   
๓. วัดใดเป็นอารามหลวงในจังหวัดนนทบุรีที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓

  ก.  วัดเขมาภิรตาราม
  ข.  วัดปากน้ำนนทบุรี
  ค.  วัดเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  ง.  วัดท้ายเมือง
   

๔. วัดระฆังโฆษิตาราม  เดิมชื่ออะไร

  ก.  วัดแจ้ง
  ข.  วัดหนัง
  ค.  วัดบางหว้าใหญ่
  ง.  วัดลิงขบ
   

๕. พื้นที่กรุงเทพ ฯ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นที่ตั้งของจังหวัดใด

  ก.  นครปฐม
  ข.  ธนบุรี
  ค.  นนทบุรี
  ง.  สุพรรณบุรี
   

๖. "กล้วยระกำอัมพาพฤกษาปราง"  "อัมพา"  หมายถึงผลไม้ใด

  ก.  มังคุด
  ข.  กระท้อน
  ค.  ขนุน
  ง.  มะม่วง
   

๗. สะพานใดเป็นสะพานข้่ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานแรกของไทย

  ก.  สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
  ข.  สะพานธนบุรี
  ค.  สะพานพระปิ่นเกล้า
  ง.  สะพานพระรามหก
   

๘. พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ทรงเป็นพระโอรสของใคร

  ก.  พระเจ้ากรุงธนบุรี
  ข.  รัชกาลที่ ๑
  ค.  รัชกาลที่ ๒
  ง.  กรมพระราชวังหลังในสมัยรัชกาลที่ ๑
   

๙. ชุมชนชาวมอญปากเกร็ดเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยใด

  ก.  อยุธยา
  ข.  ธนบุรี
  ค.  รัชกาลที่ ๒
  ง.  รัชกาลที่ ๕
   

๑๐.  คลองบางหลวง คือ คลองใด

  ก.คลองบางกอกใหญ่
  ข. คลองบางกอกน้อย
  ค. คลองบางกรวย
  ง. คลองบางเขน

๑๑. " จนพระหน่อสุริยวงศ์ทรงพระนาม        จากอารามแรมร้างทางกันดาร"  คำว่า "อาราม" ในข้อความที่ยกมานี้หมายถึงวัดใด 

  ก.วัดภคินีนาถ
  ข.วัดอรุณราชวราราม
  ค.ควัดระฆังโฆษิตาราม
  ง.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑๒. คำประพันธ์ต่อไปนี้  ใช้โวหารภาพพจน์ใดเด่นชัดที่สุด

          " ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ          ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
            โอ้ว่ารักช่างมารวบประจวบทาง          ทั้งจากบางจากไปใจระบม"

  ก.เล่นคำ
  ข.ซ้ำคำ หรือย้ำคำ
  ค.อุปมาอุปไมย
  ง.สัมผัสอักษร

๑๓.  ข้อความใดแสดงทรรศนะของผู้แต่ง

  ก.ถึงสามเสนแจ้งความตามสำเหนียก     เมื่อแรกเรียกสามเสนทั้งกรุงศรี
  ข.ประชุมฉุดพุทธรูปในวารี       ไม่เคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน
  ค.จึงสาปนามสามเสนเป็นชื่อคุ้ง      เออชาวกรุงกลับเรียกสามเสนสิ้น
  ง.นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน    แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ

๑๔. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด  โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองนนทบุรีเมืองนนทบุรีกลับมาตั้งที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาดังเดิม

  ก.พระเจ้าท้ายสระ
  ข.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ค.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ง.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๕. คลองในข้อใดเป็้นคลองสายเดียวกัน

  ก.คลองอ้อม กับ คลองบางกรวย
  ข.คลองอ้อมเกร้ด กับ คลองแม่น้ำอ้อม
  ค.คลองบางกรวย  กับ คลองบางกอกน้อย
  ง.คลองบางกอกน้อย กับ คลองลัดเมืองนนท์

   


    

   

 

 

 

ผู้จัดทำ : ครูสมจิตร   ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี
Copyright (c) 2009 www.thaigoodview.com. All rights reserved.