ผู้จัดทำ
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2551
ไม่มีวันหยุดวันลาตั้งแต่ปังบประมาณ 2543-2551
ครูปฏิบัติงานดีเด่นโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 2544
ครูปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2543
ครูดีเด่นโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 2543
ครูภาษาไทยดีเด่นจังหวัดนนทบุรี 2544
สอนที่ศรีบุณยานนท์ครบ 15 ปี (2536)
 

  เข็มจารึกพระนามาภิไธย สธ. ครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภา                  ไม่มีวันหยุดวันลาเป็นเวลา 10 ปี ( 2543-2552 )

ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
t.somjit@hotmail.com

                                      

 การศึกษา

ป. ๔     โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเชต อยุธยา
ป. ๗     โรงเรียนลาดบัวหลวงอุปลพันธ์
            โรจนประสิทธิ์        อยุธยา
ม.ศ. ๓   โรงเรียนสตรีเนติศึกษา  กรุงเทพ ฯ
ปกศ.สูง  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
กศ.บ.    มหาวิทยาลัยศณีนครืินทรวิโรฒ บางเขน

***  สอนภาษาไทยที่โรงเรียน
       ศรีบุณยานนท์ ตั้งแต่ พ.ศ.
       ๒๕๒๑   ถึง  ปัจจุบัน
***  อาจารย์ ๓ ระดับ ๘  เมื่อ
       พ.ศ. ๒๕๔๒  
***  เกษียณอายุราชการในปี
       พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

    

flower_wind.gif

ผู้จัดทำ   ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.