นิราศพระบาท ๑ : ตามสุนทรภู่ไปรู้จัก...???...
Homeผู้จัดทำ๑.กรุงเทพฯ-นนท์๒. ปทุมธานี- ศรีอยุธยา๓.อยุธยา-ท่าเรือ๔. ถนนฝรั่งส่องกล้อง๕ เที่ยวพระบาท

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
๑. วัดระฆัง-กรุงเทพ ฯ 
๒.บางจาก-กรุงเทพฯ 
๓. สามเสน-กรุงเทพฯ 
๔ บางพลัด-กรุงเทพฯ 
๕ บางซื่อ-กรุงเทพฯ 
๖ ตลาดแก้ว-นนทบุรี 
๗ ตลาดขวัญ-นนทบุรี 
๘ ปากเกร็ด-นนทบุรี 
๙ บางพูด-นนทบุรี 
แม่น้ำเจ้าพระยา 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

พระพุทธบาท สระบุรี

           
     ผู้จัดทำได้เลือกเรื่อง “นิราศพระบาท ”  ของสุนทรภู่  มาเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกสาระท้องถิ่น  ในช่วงชั้นที่ ๔    เพราะนิราศพระบาทเป็นเรื่องที่มีความดีเด่นหลายด้าน  เช่น   
                                 
    - มีสาระเชื่อมโยงถึงเรื่องราวของท้องถิ่นจำนวนมาก  จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการนำมาจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก   เพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งด้านภาษาไทยและสาระท้องถิ่นควบคู่กันไป

    - มีลักษณะคล้ายบันทึกการท่องเที่ยว เหมาะกับวัยผู้เรียนที่เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น

    - สำนวนโวหารเล่าเรื่อง  ใช้ภาษาเรียบง่าย  แต่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน แฝงด้วยลีลาความงามของภาษา สอดแทรกคติแง่คิด ความรู้ ผู้อ่านอ่านแล้วนึกเห็นภาพตามราวกับได้ร่วมเดินทางไปด้วย  ดังที่มีผู้กล่าวถึง ผลงานของท่านไว้ว่า    

             “ นิราศของสุนทรภู่เป็นนิราศที่ท่านแต่ง ได้สะท้อนภาพภูมิประเทศ  บ้านเมือง  ผู้คนพลเมือง  ชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะความรู้ต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังมีประวัติชีวิตของท่านแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกเรื่อง   ท่านได้บันทึกความรู้สึกนึกคิดและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมโดยมิได้ปิดบังแม้บางสิ่งบางอย่างจะเป็นข้อบกพร่องของท่านเอง”   ( สุนทรภู่รอบรู้วัฒนธรรม  “ ศิลปะวัฒนไทยในนิราศของสุนทรภู่”   โดย  เนาวรัตน์  พลเดช   และ   ฐะปะณีย์  นาครทรรพ,  ๒๕๓๓ : ๘-๙ )

       - สุนทรภู่  เป็นกวีที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนถึงผู้มีการศึกษา โดยไม่มีขีดคั่นกาลสมัย  ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๙   องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO) ได้ยกย่องให้เป็น กวีผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของโลก  จึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะคัดเลือกผลงานของท่านมาไว้เป็นบทเรียนในช่วงชั้นที่ ๔  โดยจัดให้เป็นการเรียนรู้เชิงศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ คุณค่า และบูรณาการสาระท้องถิ่น  บูรณาการข้ามสาระ ( ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ )

       - เส้นทางในผลงาน  สื่อนวัตกรรมเสริมความรู้บูรณาการสาระท้องถิ่น : ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท  เป็นเส้นทางที่ผู้จัดทำอนุมานและจำลองขึ้นโดยประมวลความรู้เรื่องสถานที่ต่าง ๆ มาเป็นข้อมูล  และอาศัยแนวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระของ ปราโมทย์  ทัศนสุวรรณ เป็นจุดเริ่มต้นการอนุมาน  

สื่อนวัตกรรมเสริมความรู้บูรณาการสาระท้องถิ่น  : ท่องเที่ยวไปใน "นิราศพระบาท"  แบ่งเป็น ๓ ตอน  
         ต
อนที่ ๑   เส้นทางโดยอนุมานและสถานที่ที่กล่าวถึงในนิราศพระบาท          ตอนที่ ๒   กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยในนิราศพระบาท
         ตอนที่ ๓   ภาคผนวก ชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ 

ผู้จัดทำขอขอบคุณ  อาจารย์วััฒนะ  บุญจับ  ผู้จุดประกายความคิดริเริ่ม  ให้ความรู้และให้คำปรึกษา
                                                          จากการได้ร่วมโครงการ "ตามรอยนิราศพระบาท" ฯ

                           อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติกุล  วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการเขียนเว็บไซต์

พระสุนทรโวหาร (ภู่)

เส้นทางโดยอนุมานการเดินทางไปพระบาทจากวัดระฆัง ฯ ถึง พระพุทธบาท 

พระพุทธบาท จาก โครงการท่องเที่ยว "ตามรอยนิราศพระบาท"

บันไดนาค

ปราสาทนครหลวง จาก โครงการท่องเที่ยวฯ "ตามรอยนิราศพระบาท"

วัดรฆัง

นกยางเลียบเหยียบปลานขาหยิก  เอาปากจิกบินฮือขึ้นเวหา

             

 

climbing_rose.gif

ผู้จัดทำ  : ครูสมจิตร  ภูเต็มเกียรติ
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Copyright(c)2009  
Mrs.Somjit Phutemkiat. All rights reserved.