กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานครู
1
ครูสุชาพร ประเสริฐชาติ
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
2
ครูอรพินท์ ชิตเพชร
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
3
ครูนงนุช จงถาวรสถิตย์
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
4
ครูรัตติกาล ไวจำปา
      
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
5
ครูอังคณา วิรัชกุล
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
6
ครูรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
7
ครูดุษณี คำแสง
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
8
ครูกิตติยา เนียมแตง
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
9
ครูสุภัสสร คำมา
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
10
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร รุ่งกิจการ
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
 
11 ครูจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี
ครู
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
12 ครูจุฑามาศ ท่าทราย
ครู
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
13 ครูกมลพร จิระริยากุล
ครู
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
14 ครูชุตินันท์ ชุมศรี
ครู
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
15 ครูจักรภพ เพชรรัตน์
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
16 ครูทวีชัย ตั้งสถิตวงศ์
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
17 ครูน้ำฝน เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
18 ครูพิพพัทรา บุนนาค
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<