กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานครู
1
ครูธัญญ์นภัส ภู่พงษ์ไพบูลย์
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
2
ครูเขมจิรา อชิรปรีชากูล
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
3
ครูจอมแก้ว ทานะปัทม์
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
4
ครูวรวุฒิ โอษะคลัง
      
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
5
ครูชนิศา สุขเกษม
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
6
ครูพัทธวรรณ ธีรชาติธนสิน
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
7
ครูนิภาพร เหมทานนท์
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
8
ครูอุไรวรรณ อุดมลาภ
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
9
ครูกมลวรรณ ตรีชั้น
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
10
ครูวุฒิชัย ยอดเพ็ชร
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<