กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานครู
1
ครูอรพรรณ จันนิ่ม
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
2
ครูเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
3
ครูชนานันท์ กิมิเส
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
4
ครูธัญญลักษณ์ สอนใจ
      
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
5
ครูบรรดาศักดิ์ อินทองชัย
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
6
ครูปนัดดา โทแหล่ง
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
7
ครูปัญญ์ชลี บุญยิ่ง
 
ครูผู้ช่วย mail>>คลิกดูผลงานครู<<
8
ครูจารุวัฒน์ ชัยประกายวรรณ์
 
ครูผู้ช่วย mail>>คลิกดูผลงานครู<<
9
ครูไพรัชช์ แสงแก้ว
 
ครูผู้ช่วย mail>>คลิกดูผลงานครู<<
10
ครูจรรยา เผือกภู่
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
11
ครูสมเกียรติ เข็มเพชร
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
12
ครูพจกร ธูปะเตมีย์
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
13
ครูทัศน์พล สุดโต
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
14
ครูภัททิรา บุตรแก้ว
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<