กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานครู
1
ครูสุธี ผลดี
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
2
ครูอุไร บุตรไสว
 
ครูชำนาญการพิเศษ     mail>>คลิกดูผลงานครู<<
3
ครูอรอนงค์ ทองปาน
 
ครูชำนาญการพิเศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
4
ครูภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
5
ครูวรรณกานต์ ใจช่วง
 
ครูชำนาญการพิเศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
6
ครูนุชรา กุลรักษา
 
ครูชำนาญการพิเศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
7
ครูเดชา ยุวโกศล
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
8
ครูสุชาดา ว่องไว
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
9
ครูเกรียงไกร สมบุญวงษ์
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
10
ครูอังสณา น้ำทอง
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
11 ครูอรอุมา สิงห์สวัสดิ์ ครูชำนาญการ
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
 
12
ครูชัยยศ นุ่มกลิ่น
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
13
ครูอรุณี ปานชาลี
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
14
ครูนุสบา เหมกุล
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
15
ครูกรรณิกา รสหอม
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
16
ครูเรวัตร์ นาคมี
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
17
ครูศิริพร แหยมประเสริฐ
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
18
ครูเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
19 ครูสิทธิโชค สิงห์เรือง
ครู
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
20 ครูเอกนัฐ ประมูลชัย
ครูผู้ช่วย
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
21 ครูอุไร ชื่อมี
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
22 ครูอนุรักษ์ จันทโรจน์
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<
23 นางสาวพิไลพร ชื่นชม
ครูอัตราจ้าง
 
mail>>คลิกดูผลงานครู<<เทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานครู
1
ครูศิริวรรณ กิจเจตนี
 
ครูชำนาญการพิศษ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
2
ว่าที่ ร.ต.พงศธร หอมชู
ครูชำนาญการ   mail>>คลิกดูผลงานครู<<
3
ครูเพลินใจ วิริยะ
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
4
ครูเยาวพา ไชยวรรณ
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
5
ครูรัชดาภรณ์ พิมรัตน์
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
6
ครูแววมณี สีลาโคตร
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
7
ครูธนวัฒน์ สุขสกนธ์
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
8
ครูมณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
9
ครูจีระศักดิ์ ไชยเจริญ
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
10
ครูฮาวา  สะและสกุล
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<
11 นางสาวจตุพร แวดล้อม ครูอัตราจ้าง
mail>>คลิกดูผลงานครู<<