กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานครู
1
ครูปาริฉัตร ภูพันธ์
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
2
ครูจันทนา อานมณี
 
ครูชำนาญการพิเศษ     mail>>คลิกดูผลงานครู<<
3
ครูมณฑา จุ้ยเส่ย
 
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
4
ครูณัฐจักร์ แสงบัวเผื่อนวรา
      
ครูชำนาญการ mail>>คลิกดูผลงานครู<<
5
ครูเทียนทอง เศษศรี
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
6
ครูภาวิณี ห้องแซง
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
7
ครูปิยธิดา ลำเภาพันธ์
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
8
ครูนันท์นลิน พิชัยวัตต์
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
9
ครูศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล
 
ครู mail>>คลิกดูผลงานครู<<
10
ครูจิราพร จินดาโรจน์
 
ครูผู้ช่วย mail>>คลิกดูผลงานครู<<
11
นายพงศ์สุนทร อิ่มชื่น
 
ครูอัตราจ้าง mail>>คลิกดูผลงานครู<<