วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
ว21101วิทยาศาสตร์   
      นางสาววรรณ์เพ็ญ ปิ่นเกตุ       นางภัชราพร ใสใหม       นายวีระพันธ์ เชื้อดวงผูย
เพิ่มเติม
ว 21201 ทักษะวิทยาศาสตร์ 1  
      นายอาทิตย์ บัวทอง       นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง
ว21203ของเล่นวิทยาศาสตร์  
aame.txt  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้นฐาน
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3  
      นางสาวอังสณา น้ำทอง       นางสาวนุชรา กุลรักษา
เพิ่มเติม
I22201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  
      ครูอรอนงค์ ทองปาน       ครูภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์       ครูอุไร บุตรไสว
ว 22201Science3  
      Mary Jean H.Galleros
ว 22203 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1  
ว 22203กำหนดวัดผล วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1  
      นางสาวนุชรา กุลรักษา
ว 22204 ทฤษฎีความรู้ ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  
      นางสาวนุชรา กุลรักษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พิ้นฐาน
ว23101วิทยาศาสตร์ 5  
      นายเกรียงไกร สมบุญธวงค์       นายเดชา ยุวโกศล       นางสาวสุพรรณี ศรีบริบูรณ์
เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พื้นฐาน
ว30101 วิทยาศาสตร์ 1  
      ครูอรอนงค์ ทองปาน
ว 30103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3   
      นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย
เพิ่มเติม
ว 30221 เคมีเพิ่มเติม 1  
      นางภัทราวดี ชัยยะสมบูรณ์
ว 30284 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
      นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
ว 30202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2  
      นางสาวสุชาดา ว่องไว
ว 30222 เคมีเพิ่มเติม 2  
      นายสุธี ผลดี
ว 30242 ชีววิทยา 2  
      นางสาวสุรัตน์ หนองหงอก
ารวัดผลวิชาชีววิทยา ม 5 1-59  
ว 30285 ระเบียบวิธีวิจัย  
      นายสุธี ผลดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พื้นฐาน
ว 30103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  
      นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย
ว 30204 ฟิสิกส์ 4  
      นายเดชา ยุวโกศล
ว30224 เคมี 4  
      นายอาทิตย์ บัวทอง
ว 30244 ชีววิทยา 4  
      นางอุไร บุตรไสว
เพิ่มเติม
ว 33291 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2  
      นายสุธี ผลดี
 
คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
ค21102 คณิตศาสตร์ 2  
      ครูจารุวรรณ จันทร์น้อย       ครูดล แจ่มจันทร์       ครูปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว       ครูวรรษา กาญจนลักษณ์
เพิ่มเติม
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  
      ครูจารุวรรณ จันทร์น้อย       ครูธิชานนท์ ณ บางช้าง       ครูปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้นฐาน
ค22102คณิตศาสตร์4  
      ครูจริยา เพชรด่านเหนือ       ครูพิมนิพา โลจายะ       ครูสุมิตรี มูสิกพันธุ์       ครูธิชานนท์ ณ บางช้าง
เพิ่มเติม
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  
      ครูจริยา เพชรด่านเหนือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พื้นฐาน
ค23102 คณิตศาสตร์ 6  
      ครูอัจฉรา สมบูรณ์พงศ์       ครูปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว       ครูธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
เพิ่มเติม
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  
      ครูอัจฉรา สมบูรณ์พงศ์       ครูปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พื้นฐาน
ค31102 คณิตศาสตร์ 2  
      ครูจิรนันต์ เชื้อเมืองพาน       ครูณัฐชาญานันท์ ศรีชวลิตเดชา
เพิ่มเติม
ค30291 ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการพิสูจน์  
      ครูณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอ
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2  
      ครูจิรนันต์ เชื้อเมืองพาน       ครูณัฐชาญานันท์ ศรีชวลิตเดชา
ค31204 คณิตศาสตร์เสริม 2  
      ครูธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พื้นฐาน
ค32102 คณิตศาสตร์ 4  
      ครูพิมนิพา โลจายะ       ครูปรารถนา ศรัณย์ชล       ครูวิไล ศรีวสุธากุล
เพิ่มเติม
ค30292คอมบินาทอริกส์  
      ครูพิมนิพา โลจายะ
ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4  
      ครูพิมนิพา โลจายะ       ครูปรารถนา ศรัณย์ชล
ค32204 คณิตศาสตร์เสริม 4  
      ครูวิไล ศรีวสุธากุล
ค32290 โครงงานคณิตศาสตร์  
      ครูณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มเติม
ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  
      ครูณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอ       ครูปรารถนา ศรัณย์ชล
ค33204 คณิตศาสตร์เสริม 6  
      ครูดล แจ่มจันทร์       ครูณัฐชาญานันท์ ศรีชวลิตเดชา
ค33208 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2  
      ครูดล แจ่มจันทร์       ครูปรารถนา ศรัณย์ชล
 
ภาษาไทย1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
ท21101ภาษาไทย1  
      นางวัชรี ศรีลาโชติ       นางมณฑา จุ้ยเส่ย       นางสาวปาริฉัตร ภูพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้นฐาน
ท22101ภาษาไทย3  
      นางผ่องศรี ไวยฉาย       นางสาวจงกล ศรีจันทร์งาม       นางสาวปาริฉัตร ภูพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พื้นฐาน
ท23101ภาษาไทย5  
      นางนริศรา พ่วงลา       นายฉัตรชัย เหลืองทองอร่าม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พื้นฐาน
ท31101ภาษาไทย1  
      ว่าที่ ร.ต.เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย       นางสาวบุญจิรรักษ์ ศรีเมือง
เพิ่มเติม
ท(รอกำหนดจากวิชาการ)การเขียนในชีวิตประจำวัน  
      นางประภาภรณ์ มโนรมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พื้นฐาน
ท32101ภาษาไทย3  
      นางประภาภรณ์ มโนรมย์       นางสาวบุญจิรรักษ์ ศรีเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พื้นฐาน
ท33101ภาษาไทย6  
      นางจันทนา อานมณี       นายณัฐจักร์ แสงบัวเผื่อนวรา
 
สังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
ส21101 สังคมศึกษา  
      ครูอรพรรณ จันนิ่ม       ครูวิจิตรา จุลละนันทน์
ส21102 ประวัติศาสตร์  
      ครูขนิษฐา พัฒน์พินิจ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้นฐาน
ส22101 สังคมสึกษา  
      ครูทัศนีย์ คันธจันทน์       ครูจรรยา เผือกภู่
ส22102 ประวัติศาสตร์  
      ครูขวัญใจ โกมุทแดง       ครูสมเกียร เข็มเพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พื้นฐาน
ส23101สังคมศึกษา  
      ครูกิรติยา จุปติ       ครูขวัญใจ โกมุทแดง
ส 23103ประวัติศาสตร์ 5  
      ครูณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พื้นฐาน
ส31101 สังคมศึกษา  
      นายชัชวาล เชียงสน
เพิ่มเติม
I 30201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
      ครูสมเกียรติ เข็มเพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พื้นฐาน
ส32101 สังคมศึกษา  
เพิ่มเติม
ส32201ศาสนาสากล  
      นายกิตติธัช เขื่อนเขตต์       นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา        ผู้สอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พื้นฐาน
ส33101 สังคมศึกษา  
      ครูวิมลวรรณ อุไรรงค์
ส33102 ประวัติศาสตร์  
      ครูวันวิสาข์ พรมสาร
เพิ่มเติม
 
ภาษาต่างประเทศ1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
พื้นฐาน
อ21101ภาษาอังกฤษ1  
      1. ครูสุภาณี รอดสิน       2. ครูสุชาพร ประเสริฐชาติ       3. ครูอุไรวรรณ ทองบ้านนา
เพิ่มเติม
อ21201 Listening and Speaking  
      1. Mr. Lerry John B. Templo
อ20201English for Science 1  
      1. Mary Jean H. Galleros
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
พื้นฐาน
. อ22101ภาษาอังกฤษ3  
      1. ครูสุชาพร ประเสริฐชาติ       2. สุภาวดี ลุนพัฒน์
เพิ่มเติม
อ22201 Speaking and Listening  
      1. Ms. Jomarie Sabado Arnaiz
22203 English for Science 3  
      1. Mary Jean H. Galleros
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
พื้นฐาน
อ 23101 ภาษาอังกฤษ5  
      1. นางนราภรณ์ ยอดคีรี       2.นางนงนุช จงถาวรสถิตย์       3. นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ บุญเกษมศานต์
เพิ่มเติม
จ23213ภาษาจีนเพื่อชีวิตประจาวัน  
      1.ครูพุฒตาล จินาวงค์
อ20206English for Science Research  
      1. Mary Jean H. Galleros
อ23201Listening and Speaking 5docx  
      1.Mr. Rollie S. Caccam
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
พื้นฐาน
อ31101ภาษาอังกฤษ1  
      1.ครูศุภร คงธนะ       
เพิ่มเติม
จ31211 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  
      1. Mrs. Liu Mei
จ31215ภาษาจีน 1  
      1. Mrs. Liu Mei
จ 31221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
      1.ครูพุฒตาล จินาวงค์
ญ31217 ภาษาญี่ปุ่น 1  
      ครูเบญญาภา ยอยรู้รอบ
ญ31223ภาษาญี่ปุ่นอ่าน – เขียน  
      ครูเบญญาภา ยอยรู้รอบ
ฝ31219  
      1.ครูสุชาดา นาคบัว       
ฝ31213  
      1.ครูสุชาดา นาคบัว       
อ31201ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1  
      1.ครูรัตติกาล ไวจำปา       
อ 31202   
      1.ครูนงนุช จงถาวรสถิตย์       
อ 31203 ทักษะการอ่านเบื้งต้น 1   
      1.ครูศุภร คงธนะ       
อ31207EES Enhancement of English Skills 1  
      1. Mr. Rollie S. Caccam
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
พื้นฐาน
อ 32101   
      1.ครูสมาพร หัสชัย       
เพิ่มเติม
จ32211 ภาษาจีนเบื้องต้น 3  
      1.ครูอรพินท์ ชิตเพชร
จ32215 ภาษาจีน 5  
      1.Mrs.Liu Miu
ญ32217 ภาษาญี่ปุ่น 3  
      ครูเบญญาภา ยอยรู้รอบ
ฝ32213  
      1.ครูสุชาดา นาคบัว       
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3  
      1.ครูอรพินท์ ชิตเพชร       
อ32205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1  
      1. ครูอุไรวรรณ ทองบ้านนา
อ32207 EES Enhancement of English Skills 3  
      1. Jomarie S. Arnaiz
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
พื้นฐาน
อ33101ภาษาอังกฤษ5  
      1.ครูนราภรณ์ ยอดคีรี       2. ครูธนิกนันทิ์ โกมุทแดง
เพิ่มเติม
จ33211ภาษาจีนเบื้องต้น 5  
      1.Mrs.Liu Miu
จ33215ภาษาจีน 5  
      1.Miss Yang Li
ฝ33213ภาษาฝรั่งเศส  
      1. ครูสุชาดา นาคบัว
อ33202ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสาร  
      1. ครูธนิกนันทิ์ โกมุทแดง
อ33201การอ่านเชิงวิเคราะห์  
      1. ครูพิชฎาณัฏฐ์ บุญเกษมศานต์
อ33207 EES Enhancement of English Skills 5  
      1. Mr.Lerry John B. Templo
 
สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
พ21103สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ครูสุธิดา อินทนาศักดิ์
พ21104สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ครูอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้นฐาน
พ 22104กรีฑา  
      ครูธีระ เล้ารัตนอารีย์
พ22103สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ครูกาญจนา มังครักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พื้นฐาน
พ23103สุขศึกษา  
      ครูลัดดา มีแสน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เพิ่มเติม
พ31102วอลเลย์บอล  
      ครูเอกชัย ศรีบุญเรือง
พ31202พลศึกษา  
      ครูจเด็ด จันทรภาค
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พื้นฐาน
พ32102พลศึกษา  
      ครูอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พื้นฐาน
พ 33102ลีลาศ  
      ครูเอกชัย ศรีบุญเรือง
 
ศิลปะศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
ศ21102ศิลปะ2  
ศ21102ศิลปะ2  
      ครูจารุวรรณ พึ่งฉิม       ครูอัจฉราภรณ์ ภาสดา
เพิ่มเติม
ศ21202ทัศนธาตุพื้นฐาน2  
      ครูภาสกร โภคพินท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้นฐาน
ศ22102ศิลปะ4  
      ครูนเรศร แสงอุไรสิทธิ์       ครูรัฐพร ทิพย์มณฑา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พื้นฐาน
ศ23102ศิลปะ6  
ศ23102ศิลปะ6  
      ครูประเสริฐ เล้ารัตนอารีย์       ครูภาสกร โภคพินท์
เพิ่มเติม
ศ23201ความเข้าใจศิลปะ  
      ครูจารุวรรณ พึ่งฉิม       ครูภาสกร โภคพินท์       ครูนเรศร แสงอุไรสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พื้นฐาน
ศ31102ศิลปะ2  
      ครูอัจฉราภรณ์ ภาสดา
เพิ่มเติม
ศ31204วาดภาพสร้างสรรค์2  
      ครูนเรศร แสงอุไรสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พื้นฐาน
ศ32102ศิลปะ4  
      ครูเกรียงศักดิ์ บุญแต่ง
เพิ่มเติม
ศ30209ออกแบบ2  
      ครูเกรียงศักดิ์ บุญแต่ง
ศ32204เขียนภาพการ์ตูน2  
      ครูเกรียงศักดิ์ บุญแต่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พื้นฐาน
ศ33102ศิลปะ6  
      ครูรัฐพร ทิพย์มณฑา
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน
ง21101การงานอาชีพ  
      นางจอมแก้ว ทานะปัทม์       นางสาวนิภาพร เหมทานนท์       นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมบุต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พื้้นฐาน
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี3  
      ครูนาถวีณา หงิมห่วง,       นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์       ครู ศิริวรรณ กิจเจตนี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพิ่มเติม
ง23244การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น  
      นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์       นางสาววรรณิสา สุขจิตต
ง23266งานประดิษฐ์  
      นางประทุม เกิ่งไพบูลย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พื้นฐาน
ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
      นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากูล
เพิ่มเติม
ง31265การขายเบื้องต้น  
      นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากูล
ง31263ขนมอบ1  
      นางประทุม เกิ่งไพบูลย์
ง31244คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี  
      นางสาวศิริวรรณ กิจเจตน
ง31243การตัดต่อภาพยนต์  
      ว่ำที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู       จ่ำสิบเอกพงศกร สุขเล็ก       นำงสำววรรณิสำ สุขจิตต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เพื่มเติม
ง31264ขนมอบ2  
      นางประทุม เกิ่งไพบูลย์
ง32263ขนมอบ3  
ง32264ขนมอบ4  
      นางประทุม เกิ่งไพบูลย์
ง30243คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี  
      นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพิ่มเติม
ง33265ขนมไทย  
      นางประทุม เกิ่งไพบูลย์
ง33207โครงงานอาชีพ  
      นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากูล
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 21902 กิจกรรมแนะแนว  
      ครูสุวรรณา คุ้มได้อยู่       ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 22902 กิจกรรมแนะแนว  
      ครูนิภา แสงรัตน์       ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 23902 กิจกรรมแนะแนว  
      ครูสุวรรณา คุ้มได้อยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 31902 กิจกรรมแนะแนว  
      ครูนุชลี เอี่ยมสิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 32902 กิจกรรมแนะแนว  
      ครูนิภา แสงรัตน์       ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 33902 กิจกรรมแนะแนว  
      ครูนิภา แสงรัตน์