ภาพกิจกรรมที่ 3
ภาพกิจกรรมที่ 4
ภาพกิจกรรมที่ 5
ภาพกิจกรรมที่ 6

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ รั้วสดใส ห่างไกลยาเสพติด

1. ชื่อโครงการ      รั้วสดใสห่างไกลยาเสพติด
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการแพร่หลายของยาเสพติดระบาดในหมู่เด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียน  และชุมชนเป็นจำนวนมากเพิ่มมากขึ้น  เพื่อการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาสิ่งเสพติดต่างๆที่กำลังระบาด  คณะแกนนำโครงการขยายผลเพื่อส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด (Youth Anti-Drug) ได้เล็งเห็นและตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด ที่สามารถระบาดในโรงเรียน และชุมชน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อป้องกัน และสกัดกั้น และแก้ไขปัญหาของยาเสพติดไม่ให้ระบาด ซึ่งอาจจะมีหรือมีอยู่แล้ว ให้บรรเทาและหมดไป โดยมุ่งเน้นที่ในโรงเรียน โรงเรียนใกล้เคียง และชุมชน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสกัดกั้นไม่ให้นักเรียนในโรงเรียน  โรงเรียนใกล้เคียง และคนในชุมชนใกล้เคียงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน และคนในชุมชน
3.3 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน ในโรงเรียนใกล้เคียง และคนในชุมชน ตระหนักถึงโทษและอันตรายของยาเสพติดที่กำลังระบาดในปัจจุบัน
3.4 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน ในโรงเรียนใกล้เคียง และคนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปเผยแพร่สู่นักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ และบุคคลใกล้ชิดได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์
4.2 นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนวัดท้ายเมือง
4.3 คนในชุมชนใกล้เคียงได้แก่ ชุมชนตลาดขวัญ
5. วิธีการดำเนินงาน
5.1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
(วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 วันกีฬาสีของโรงเรียน)
- จัดขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ประกอบด้วย ชุดแฟนซี ป้ายโครงการ และป้ายต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ 2 ละครสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด
(วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 หน้าเสาธง)
- แสดงละครสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดได้แก่ บุหรี่ สุรา และยาบ้า
- ตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการแสดงละครสั้น
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
-เผยแพร่ CD เกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาเสพติด รวมถึงรายละเอียดโครงการและภาพกิจกรรมต่างๆ ทางโทรทัศน์ของโรงเรียน
- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาเสพติด รวมถึงรายละเอียดโครงการและภาพกิจกรรมต่างๆ ทาง Website โรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 ประกวดจัดป้ายนิเทศต้านภัยยาเสพติด
(วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2555 – วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555)
- ประกวดจัดป้ายนิเทศรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด หัวข้อ  โทษและอันตรายของยาเสพติด
กิจกรรมที่ 5 สร้างสุข ห่างไกลยาเสพติด
(วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2555)
- วิทยากร(ครู D.E.A.R) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
- การแสดงรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด โดย โรงเรียนวัดท้ายเมือง 1 การแสดง
- แสดงรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด โดย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้แก่
1. การแสดง B-Boy
2. การแสดงวงดนตรีสากล
3. การแสดง Cover Dance
4. การแสดงละครต้านภัยยาเสพติด
- ตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด
- ประกาศผลการประกวดนิเทศรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
5.3 ชุมชนตลาดขวัญ
กิจกรรมที่ 6 เคาะประตูสู่ชุมชน
(วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2555)
- ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาเสพติด โดย จุลสารความรู้
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำ
6. งบประมาณ
เงินสนับสนุนจากโครงการ 5,000 บาท

 

7.ผู้รับผิดชอบ
นางนริศรา พ่วงลา, นายสาทร ภูษณะดิลก และนักเรียนแกนนำโครงการขยายผลเพื่อส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด (Youth Anti-Drug)

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนในโรงเรียนในโรงเรียน โรงเรียนใกล้เคียงและคนในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
8.2 นักเรียนในโรงเรียนในโรงเรียน โรงเรียนใกล้เคียงและคนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสามารถนำไปเผยแพร่สู้นักเรียนในโรงเรียนอื่นๆ และบุคคลใกล้ชิดได้

 


โรงเรียนศรีบุณยานนท์
41/1 ม.1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000