[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  ประวัติท่านพระครูเดช
  ข้อมูลโรงเรียน
  เกียรติประวัติโรงเรียน
  แผนผังโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บุคลากร
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  อาคาร-สถานที่
  เครื่องแบบ-แต่งกาย
 

  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  สมาคมศิษย์เก่า
  โครงการ พสวท.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  TO BE NUMBER ONE
 

  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะศึกษา
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คอมพิวเตอร์
 
 

 


กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปฏิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

News

ข่าวสารประกวดราคา
สอบราคาอุปกรณ์ควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และทีวี 46 นิ้ว

พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


                      ด้วยโรงเรียนศรีบุณยานนท์    ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งที่  22/2546   เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  สั่ง  ณ  วันที่  8   กรกฎาคม  2546   มีความประสงค์จะสอบราคารายการอุปกรณ์ควบคุม  และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  (แท็บเล็ต)  พร้อมระบบและรายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า  46  นิ้ว  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนศรีบุณยานนท์  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  ถึงวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.2556  ระหว่างเวลา  10.00 ถึง 15.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานพัสดุโรงเรียนศรีบุณยานนท์อาคาร 7  และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 มีนาคม  พ.ศ.2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมทองศรีโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่งานพัสดุโรงเรียนศรีบุณยานนท์  ตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556   ถึวันที่  14   มีนาคม  พ.ศ.2556   หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข   0-2969-1402-3   ต่อ  136   ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
เข้าชม : 38076


ข่าวสารประกวดราคา 5 อันดับล่าสุด

      การขายทอดตลาด 24 / ม.ค. / 2561
      ตกลงราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 30 / มี.ค. / 2560
      จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 18 / เม.ย. / 2558
      aa 4 / ก.ย. / 2556
      สอบราคาซื้อกระดาษ 24 / มิ.ย. / 2556


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  
เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3   โทรสาร 0-2527-8827 E-mail : sriboon@sb.ac.th